Polityka PrywatnościDotycząca przetwarzania danych osobowych


Zapewnienie ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem firmy eMAG. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków, by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną z podstawowych zasad RODO jest przejrzystość. Chcemy udzielić Ci wszelkich informacji i dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym przedstawiamy nasze sposoby zbierania, użytkowania, przekazywania i ochrony Twoich danych osobowych, za każdym razem, gdy składasz do nas aplikację za pośrednictwem naszej strony internetowej lub formularza aplikacyjnego umieszczonego na portalu rekrutacyjnym.

Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630 będąca operatorem internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.emag.pl (dalej: eMAG).

Możesz nam przesyłać swoje uwagi. Chętnie też udostępnimy Ci wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do Inspektora Ochrony Danych eMAG na adres e-mail data.protection@emag.ro lub pocztą albo kurierem, na adres Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, gmina Ilfov – z dopiskiem do wiadomości Inspektora Ochrony Danych eMAG.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 • Zbieramy dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Ciebie dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Zbieramy dane osobowe przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej lub zewnętrznych serwisów rekrutacyjnych oraz załączonego przez Ciebie pliku CV.

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszania i numer telefonu.

 • Zgodnie z naszą polityką cookies dostępną pod adresem Zasadami cookies, nasza strona internetowa może gromadzić i przechowywać informacje za pomocą cookies lub innych, podobnych technologii.

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • oceny Twoich kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • oceny Twoich zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • wyboru odpowiedniej osoby do pracy u nas.

Dane zbierane ze źródeł trzecich

W procesie rekrutacji możemy również przetwarzać Twoje dane z portalu LinkedIn. Są to upublicznione przez Ciebie na tym portalu informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od ich przesłania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać lub umożliwić dostęp do niektórych danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom należącym do tej samej grupy przedsiębiorstw, co eMAG;

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom rekrutacyjnym, za pośrednictwem których pozyskujemy pracowników.

Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić również Twoje dane osobowe władzom publicznym.

Zapewniamy, że dostęp osób trzecich - prywatnych osób prawnych do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Do jakich krajów przekazujemy Twoje dane osobowe?

W chwili obecnej dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy na terytorium Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Podejmujemy niezbędne kroki, aby zagwarantować, że międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, aby Twoje prawa i interesy były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji takie jak EU-US Privacy Shield.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z powyższych informacji kontaktowych, aby dowiedzieć się więcej o krajach, do których możemy przesyłać Twoje dane oraz o gwarancjach bezpieczeństwa transferów.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z normami branżowymi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na zabezpieczonych serwerach wykorzystujących najnowsze algorytmy szyfrowania i zapewniających bezpieczne przechowywanie.

Pomimo środków podjętych w celu ochrony Twoich danych osobowych należy nadmienić, że przesyłanie informacji przez Internet, jak również inne sieci publiczne, nie jest całkowicie bezpieczne, oraz, że zawsze istnieje ryzyko nieuprawnionego wglądu i wykorzystania danych przez osoby trzecie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Jakie są twoje prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw odnośnie danych osobowych. Jakie to prawa? Możesz zażądać dostępu do swoich danych, możesz zażądać poprawienia błędów w naszych danych oraz możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Możesz również złożyć skargę do odpowiednich organów nadzorujących przetwarzanie danych lub skierować sprawę na drogę sądową. W zależności od sytuacji masz również prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych.

Więcej informacji na temat tych praw znajdziesz w tabeli poniżej.

W celu egzekwowania swoich praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych wymienionych powyżej. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, zwróć uwagę na poniższe:

Tożsamość. Poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje mające na celu jej potwierdzenie.

Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, wielokrotnie powtarzany lub nadmierny. W takim przypadku możemy Cię obciążyć stosowną opłatą uwzględniająca administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. O wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przed rozpatrzeniem Twojego wniosku.

Czas odpowiedzi. Chcemy odpowiedzieć na wszelkie ważne wnioski w terminie jednego miesiąca, chyba że jest to bardzo skomplikowane lub jeśli rozpatrujemy kilka Twoich wniosków - wtedy odpowiemy na nie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji odnośnie Twojego wniosku. To pomoże nam pracować szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twój wniosek.

Prawa osób trzecich. Nie musimy spełniać żądania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych zainteresowanych osób.

Uprawnienia Opis
Dostęp Możesz wnioskować o:
 • potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;

 • udostępnienie kopii tych danych;

 • dostarczenie innych informacji o Twoich danych osobowych, takich jak dane, które posiadamy, o celu w jakim je przetwarzamy, komu je ujawniamy, czy transferujemy je za granicę i w jaki sposób je zabezpieczamy, jak długo je przechowujemy, jakie uprawnienia posiadasz, w jaki sposób możesz złożyć skargę, skąd otrzymaliśmy Twoje dane - o ile informacje te nie zostały już przekazane w tym dokumencie.

Sprostowanie

Możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Możemy zweryfikować poprawność danych przed ich poprawieniem.

Usunięcie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; lub

 • wycofałeś/-aś zgodę (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę); lub

 • korzystasz z prawa do sprzeciwu; lub

 • dane są przetwarzane nielegalnie; lub

 • mamy prawny obowiązek to zrobić.

Nie mamy obowiązku stosowania się do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie takich danych jest wymagane:

 • do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub

 • do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w sądzie;

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko jeśli:

 • ich poprawność jest kwestionowana (patrz "Sprostowanie"): aby umożliwić nam sprawdzenie ich poprawności; lub

 • przetwarzanie jest nielegalne, lecz nie chcesz, aby dane zostały usunięte; lub

 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale potrzebujesz ich w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń w sądzie; lub

 • korzystasz z prawa do sprzeciwu, zaś my sprawdzamy, czy nasze prawa mają przewagę nad Twoimi.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w wyniku żądania ograniczenia, jeśli:

 • mamy Twoją zgodę; lub

 • w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub

 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przenoszenie danych

Możesz zażądać od nas przekazania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym w użyciu formacie, w formie możliwej do odczytania automatycznego, lub możesz poprosić o "przeniesienie" bezpośrednio do innego operatora danych, ale tylko gdy:

 • przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub po zawarciu lub w trakcie wykonaniu umowy z Tobą; i

 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Sprzeciw

Możesz się sprzeciwić w każdej chwili, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnego z naszym uzasadnionym interesem, jeśli uważasz, że Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo nad naszym interesem.

Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) bez podania przyczyny - w takim przypadku przerwiemy przetwarzanie tak szybko, jak to możliwe.

Podejmowanie automatycznych decyzji

Możesz zażądać, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, ale tylko wtedy, gdy ta decyzja:

 • wywołuje skutki prawne w stosunku do Ciebie ; lub

 • wpływa na Ciebie w podobny sposób i w znacznym stopniu.

To uprawnienie nie ma zastosowania, jeżeli decyzja podjęta po automatycznym podejmowaniu decyzji:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonywania umowy z Tobą;

 • jest dozwolona przez prawo i istnieją odpowiednie zabezpieczenia dla Twoich praw i wolności; lub

 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Skargi

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe organu nadzorującego ochronę danych w Rumunii są następujące:

Krajowy Urząd Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych

Bulwar G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, kod pocztowy 010336, Bukareszt, Rumunia

Telefon: +40.318.059.211 lub +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Nie naruszając Twojego prawa do kontaktu z organem nadzoru w dowolnym momencie, prosimy o uprzedni kontakt z nami. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać każdy problem polubownie.


Prosimy pamiętać, że w każdej chwili możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych eMAG przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

 • przez e-mail na: data.protection@emag.ro lub
 • pocztą lub kurierem na adres: Szosa București-Nord 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, piętro 5, Voluntari, Województwo Ilfov - z dopiskiem do Osoby Odpowiedzialnej za ochronę danych w eMAG.
 • Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany, aktualna wersja naszych Zasad Prywatności zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.